مطالب مرتبط با کلید واژه

افتتاح پایگاه اله ری


افتتاح نوزدهمین پایگاه اورژانس 115 زابل

افتتاح نوزدهمین پایگاه اورژانس 115 زابل

-این پایگاه د رزمینی به مساحت 800 متر مربع که توسط یکی از خیرین محترم روستای اله ری بنام مرحوم کدخدا ابراهیم بزی صرفا" جهت احداث پایگاه اورژانس جاده ای به دانشگاه علوم پزشکی زابل اهداء گردیده است

ادامه مطلب